Početna arrow Aktuelnosti arrow Aktivnosti u okviru projekta "Osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani"
  • English
  • Serbian (latin)

Meni

Login Form


Zaboravili ste lozinku?
Aktivnosti u okviru projekta "Osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani"

U organizaciji Asocijacije za promovisanje inkluzije Srbije, API, stručni tim ŠOSO „Milan Petrović“ sa domom učenika, Radojka Rajačić i Jovan Marković su ispred Inkluzivnog centra, u periodu

4-6.septembra 2015. godine boravili u Trstu, i tom prilikom se upoznali sa programom rada projekta „Ka evropskoj vrednosti - osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“.

Ovaj međunarodni projekat okupio je zemlje iz regiona, ukupno dvanaest organizacija, a perfektni domaćini prvog radnog sastanka su bili predstavnici  Istituto Regionale Rittmayer Per I Ciechi Di Trieste. Skup je otvorila Elena Weber, koja je ukratko predstavila već pomenuti Dom za starije slepe osobe, dok nas je koordinator projekta  Dragan Lukić u kratkoj prezentaciji predstavio usklađenost projekta sa odabranim ciljevima, temama i funkcijama koje će se sprovoditi u toku  projekta.

Sam projekat predviđa pet tematskih oblasti intervencija: samozastupanje, vršnjačka podrška, volontiranje, radno angažovanje i preduzetništvo i razvoj socijalnog preduzetništva.

 Sve tematske oblasti  će biti pokrivene kroz edukativne radionice i za pružaoce socijalnih usluga i profesionalaca, kao i osoba sa invaliditetom iz svih partnerskih zemalja. 

Samozastupanje će biti organizovano u dva treninga (septembar, oktobar 2015.godine) u mestu Sisevac  u Srbiji, i baviće se pitanjima samoopredeljenja, izražavanja potreba, identifikaciju vrste potrebne podrške i samo-osnaživanje. Treninzi će uključivati sesije sa edukatorima profesionalcima, kao i sa osobama sa invaliditetom, kao i posebne sednice sa odgovarajućim ciljnim grupama.

 Vršnjačka podrška i volonterski treninzi će biti realizovani kroz dva treninga u decembru 2015.godine u Vukovaru u Hrvatskoj i u januaru 2016.godine u Beogradu u Srbiji. Ova tematika predstavlja inovativan pristup podrše usluga gde su osobe sa invaliditetom osposobljavaju da pruže pomoć svojim vršnjacima ili starijim ljudima i da volontiraju u svojim zajednicama.

Tematske oblasti vezane za radno angažovanje i razvoj socijalnog preduzetništva održaće se u aprilu i maju 2016.godine u Novom Sadu u Srbiji, odnosno u Ohridu u Makedoniji. Primeri dobre prakse u oblasti radnog angažovanja i socijalnog preduzetništva biće implementirani kroz interkulturni dijalog, razmenu iskustva iz zemalja Evropske unije i zemalja kandidata.

Završna konferencija, koja će okupiti sve učesnike projekta će se održati u junu 2016.godine u Novom Sadu.

fotografija br. 1.jpg

 

Program treninga samozastupanja I deo

Ekspedicija ŠOSO „Milan Petrović“ sa domom učenika, u istom sastavu, kao i na prethodnom okupljanju povodom projekta „Ka evropskoj vrednosti - osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“, Radojka Rajačić i Jovan Marković boravili su u periodu 18-20.septembra 2015.godine u Sisevcu, malom mestu nadomak Ćuprije.

Organizatori projekta, Asocijacija za promovisanje inkluzije Srbije, još jedno radno druženje je perfektno sprovela putem treninga „Prvi deo programa samozastupanja“.

 

AKTIVNOST 1 - Ljudska prava OSI

Osobe sa invaliditetom i roditelji upoznati sa postojanjem servisa za samozastupanje u Školi. Informisani su o pravima OSI koja prostiču iz međunarodnih i domaćih dokumenata. Lokalna administracija je senzibilisana da podrži program samozastupanja kao aktuelnu praksu koju realizuje Škola.

 

fotografija br. 2.jpg

 

AKTIVNOST 2 - Formiranje grupe za samozastupanje

Formirana grupa za samozastupanje. Učesnici su osvojili osnovne pojmove o samozastupanju.Razvijena su znanja i veštine iz oblasti samozastupanja i pružanja podrške grupi za samozastupanje.

fotografija br. 3.jpg

 

AKTIVNOST 3 - Značaj  samozastupanja

Grupa je za samozastupanje ojačala je svoje kompetencije i osnažena je za ulogu samozastupnika. Formirana je služba podrške grupi samozastupnika.

fotografija br. 4.jpg

 

AKTIVNOST 4 - Samoodređenje OSI 

Ojačane kompetencije samozastupnika.

fotografija br. 5.jpg

   

Program treninga samozastupanja II deo

Stručni tim ŠOSO „Milan Petrović“ sa domom učenika, Radojka Rajačić i Jovan Marković, zajedno sa Markom Rošulovom, korisnikom Dnevnog boravka dece sa smetnjama u razvoju i omladine sa invaliditetom, učestvovali su u periodu 23-25.10.2015.godine na trećem zajedničkom sastanku, drugi deo obuke o samozastupanju,  jednu od sekcija projekta „Ka evropskoj vrednosti - osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“, koji je Asocijacija za promociju inkluzije u Srbiji organizovala u Sisevcu, malom mestu nadomak Ćuprije.

 

AKTIVNOST 1 - Prava osoba sa invaliditetom

Učesnici će radom u grupi i individualno postići veći nivo svesti o sopstvenim pravima i odgovornostima, o mogućnostima ugrožavanja njihovih prava, kao i mogućim aktivnostima na zaštiti sopstvenog prava.

fotografija br. 7.jpg

 

AKTIVNOST 2 - Javno zastupanje

Razvijene  samozastupničke veštine. Povećana efikasnost, samstalnost , razvijene veštine javnog zastupanja. Izražavanje misli i osećanja na asertivan način. Učinjeno zastupanje sopstevnih prava i potreba.

fotografija br. 8.jpg

  

Volonterizam kao sredstvo uključivanja osoba sa invaliditetom

U organizaciji Asocijacije za promociju inkluzije u Srbiji, stručni tim ŠOSO „Milan Petrović“ sa domom učenika, Radojka Rajačić i Jovan Marković, učestvovali su na četvrtom treningu  „Volonterizam kao sredstvo uključivanja osoba sa invaliditetom“ kao segment projekta „Ka evropskoj vrednosti - osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“, koji je realizovan u periodu 11-13.decembra 2015.godine u hrvatskom gradu Vukovaru.

 

AKTIVNOST 1 - Moj izbor je volonterizam

Dobrobit zajednici i volonterima. Upoznati sa pravima i obavezama koji prostiču iz Zakona o volonterizmu. Evidentirani zaintresovani za volonterizam.

fotografija br. 9.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVNOST 2 - Uvođenje volontera u rad

Upoznavanje sa opisom posla, mesta i vremena volontiranja. Sklopljen ugovor o volontiranju.

fotgrafija br. 10.jpg

 

AKTIVNOST 3 - Evaluacioni upitnik

Analizom evaluacionih upitnika konstatovano  je da je ispunjen plan rada volontera. Uključivanjem volontera u rad unapređene su programske usluge.

fotografija br. 11.jpg

 

Vršnjačke podrške i implementacije usluge

Stručni tim ŠOSO „Milan Petrović“ sa domom učenika, Radojka Rajačić i Jovan Marković, zajedno sa Markom Rošulovom i Mihajlom Petrovićem, korisnicima Dnevnog boravka dece sa smetnjama u razvoju i omladine sa invaliditetom, učestvovali su u periodu 18-20.03.2016.godine na petoj zajedničkoj radionici „Vršnjačke podrške i implementacije usluge“, kao deo projekta „Ka evropskoj vrednosti - osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“, koji je Asocijacija za promociju inkluzije u Srbiji organizovala u Beogradu.

 

AKTIVNOST 1 - Upoznavanje OSI sa uslugama socijalne zaštite grada Novog Sada

Grad Novi Sad na osnovu snimljelnih potreba OSI razvija programe koji promovišu socijalnu inkluziju OSI. Predlaže se osnivanje servisa vršnjačke podrške.

fotografija br. 12.jpg

 

Program radnog angažovanja

Stručni tim ŠOSO „Milan Petrović“ sa domom učenika iz Novog Sada, Radojka Rajačić i

Jovan Marković, zajedno sa Markom Rošulovom i Mihajlom Petrovićem, korisnicima Dnevnog boravka dece sa smetnjama u razvoju i omladine sa invaliditetom, bili su domaćini  u periodu

22-24.04.2016.godine šeste radne aktivnosti „Program radnog angažovanja“ , kao deo projekta

„Ka evropskoj vrednosti - osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“.

 

AKTIVNOST 1 - Zaposljavanje osoba sa invaliditetom

Roditelji i OSI su upoznati sa vidovima zaposljavanja. Informisani su sa ulogom Nacionalne službe za zaposljavanje. Shvatili su značaj Uslužnog centra za podršku zapošljavanju. Iskazali su potrebu za podrškom u procesu zapošljavanja i održivosti zaposlenja i radnog angažovanja. Učesnici su ukazali na potrebu jačanja mreže različitih aktera u procesu zapošljavanja i radnog angažovanja OSI.

fotografija br. 14.jpg

 

AKTIVNOST 2 - Podsticanje zapošljavanja OSI

Pojašnjeni propisi u vezi radnog angažovanja i zapošljavanja OSI. Neophodnost promene politike zapošljavanja. Potrebna edukacija iz oblasti potreba,prava i obaveza OSI. Potrebno je informisanje zaposlenih o njihovim ulogama u odnosu na OSI. Potrebna je podrška od svih aktera u mreži zapošljavanja OSI. Intenzivna saradnja sa timom Uslužnog centra za podršku zapošljavanja OSI.

fotografija br. 15.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVNOST 3 - Sajam zapošljavanja OSI

Potreba za dodatnim obukama OSI da bi zadovoljili izkazane potrebe poslodavaca. Sticanje znanja i veština potrebnih u komunikaciji sa poslodavcima prilikom zapošljavanja.

 

Debata o socijalnom preduzetništvu

U organizaciji Asocijacije za promociju inkluzije u Srbiji, stručni tim ŠOSO „Milan Petrović“ sa domom učenika iz Novog Sada, Radojka Rajačić i Jovan Marković su u periodu 27-29.05.2016.godine u Ohridu prisutvovali sedmoj radnoj aktivnosti „Debata o socijalnom preduzetništvu“, kao deo projekta „Ka evropskoj vrednosti - osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“.

 

AKTIVNOST 1 - Strategija za razvoj socijalnog preduzetništva

Neophdno usvajanje Zakona o socijalnom preduzetništvu i zapošljavanju u socijalnim preduzećima. Podsticanje socijalnog preduzetništva koje sprovodi jedinica lokalne samouprave. Neophodna podrška osnovanim socijalnim preduzećima.

fotografija br. 17.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVNOST 2 - Formiranje socijalnog preduzeća u organizaciji Centra za socijalnu inkluziju

Da se mreža partnera u osnivanju socijalnih preduzeća širi i na druge opštine u AP Vojodini. Lokalna administracija da uloži napore i pomogne osnivanje socijalnih preduzeća čime bi rešila mnoge probleme osoba sa invaliditetom, a i njihovih roditelja-staratelja. Povezati osnivače socijalnih preduzeća sa tržištem rada i partnerima.

AKTIVNOST 3 - Evaulacija učinka podrške zapošljavanju

Proces zaposljavanja uz podršku mora biti individualni proces. Služba mora osigurati planove podrške odnosno mora postojati Individualni plan zapošljavanja. Poslodavac i službe podrške moraju sprovoditi ocenu zadovljstva na radnom mestu, a poslodavac treba da organizuje internu evaulaciju. Evaulaciju Individualnog plana zapošljavanja trebas da sprovode službe podrške sa poslodavcem.

Rezultati:

- 20 kandidata je prošlo selekciju

- osam kandidata je bilo na probnom radu

- dva kandidata nakon probnog rada zaposlena u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju  “Manevar” u Novom Sadu na poslovima konfekciski šivač ugovorom na određeno vreme

- tri kandidata nakon probnog rada zaposleno na neodređeno vreme u preduzeću “Gepard”, Novi Sad

- jedan kandidat zaposlen je u štampariji “Školska knjiga”, Novi Sad, ugovorom na određeno vreme

- jedan kandidat je na probnom radu u Tržnom centru “Merkator”

- jedan kandidat je preko Javnih radova zaposlen u JKP”Vodovod i kanalizacija”, Novi Sad, na određeno vreme, a dva kandidata ugovorm na određeno vreme

- jedan kandidat je na probrnom radu u preduzeću “Vageli”, Novi Sad

- 140 kandidata je radno angažovano u Radnom centru ŠOSO “Milan Petrović”

fotografija br. 19.jpg

 

 
< Prethodno   Sledeće >