Početna arrow O školi arrow Organizacija arrow Razvojni plan
 • English
 • Serbian (latin)

Meni

Login Form


Zaboravili ste lozinku?
Razvojni plan

RAZVOJNI PLAN

Stručni aktiv za razvojno planiranje donosi razvojni plan koji sadrži:

 • sliku škole
 • procenu potreba škole
 • prioritetne pravce razvoja
 • načine njihovog ostvarivanja
 • nosioce aktivnosti
 • vrednovanje uspešnosti
Misija škole:
 • Kontinuirana edukacija i psihosocijalna podrška detetu sa ometenošću u razvoju i porodici od rođenja do potencijalne socijalne integracije.
 • Senzibilizacia društvene zajednice za potrebe osoba sa ometenošću u razvoju

Oblasti kvaliteta:

1. Profesionalizam i profesionalan razvoj zaposlenih

2. Veza škole i okruženja

Prostor i oprema, zašto?

Želja za osavremenjavanjem nastave u svakom pogledu (prostornom, u pogledu didaktičke opremljenosti...)

Prostor i oprema,

potrebe:

 • Informatizacija nastave,
 • Opremanje senzornih soba (sa svom audio-vizuelnom opremom)
 • Opremanje školskih dvorišta

Profesionalizam i prof. razvoj zaposlenih

zašto?

Stalnim usavršavanjem kadrova postižemo savremeniju nastavu, učenje,bolja postignuća učenika, bolju atmosferu u školi i jačamo veze škole i okruženja

Profesionalizam i prof. razvoj zaposlenih

Potrebe:

 • Stručna usavršavanja na međunarodnom nivou,
 • Edukacija kadrova za korišćenje moderne tehnologije
 • Razmena kadrova sa institucijama sličnog tipa u zemlji i inostranstvu

Veza škole i okruženja

zašto?

Intenziviranjem veza škole i okruženja, te snzibilizacijom lolalne zajednice rušimo sve vidove barijera u cilju integracije osoba sa ometenošću.

Veza škole i okruženja

potrebe:

 • Servisi za roditelje
 • Formiranje radio stanice namenjene informisanju javnosti o potrebama osoba sa ometenošću
 • Zaštita interesa učenika kroz zakonske regulative

Vizija razvoja škole

Želimo da naša škola preraste u centar za obrazovanje, habilitaciju i rahabilitaciju koji će pružati usluge osobama sa ometenošću i njihovim porodicama u centru i putem servisa.

Servisne aktivnosti će obuhvatati podršku:

 • Deci i porodici u oblasti rane stimulacije i osnaživanju porodice,
 • Deci, roditeljima, vaspitačima i nastavnicima na svim nivoima "redovnog" školovanja,
 • U zapošljavanju osoba sa ometenošću,
 • U senzibilizaciji javnog mnjenja,
 • U stručnom usavršavanju kadrova

Želimo da budemo škola sa zadovoljnim učenicima, roditeljima i nastavnicima


Razvojni prioriteti:

 • 1. Formiranje školskog informacionog sistema
 • 2. Senzibilizacija okruženja

FORMIRANJE ŠKOLSKOG INFORMACIONOG SISTEMA

Razvojni ciljevi:

Poboljšanje protoka informacija između nastavnika, učenika, roditelja i društvene zajednice

Do sada urađeno?

 • Formirali smo informaciono dokumentacioni sistem,
 • Obezbedili smo horizontalni i vertikalni protok informacija,
 • Formirali smo ključne informatičke punktove u školi; medijateka i informatička učionica.

Trenutna situacija:

 • Nedovoljna obučenost zaposlenih, učenika i roditelja za korišćenje savremenih informatičkih tehnologija,
 • Nedovoljna količina savremene tehničko-didaktičke opreme u odnosu na broj korisnika
 • Nepotpuna umreženost organizaconih jedinica škole

Zadaci:

 • Opremanje škole savremenom tehničkom opremom i didaktičkim materijalom,
 • Obučiti zaposlene, učenike i roditelje za korišćenje savremenih informatičkih tehnologija putem seminara i radionica,
 • Umrežiti organizacine celine škole,
 • Poboljšati kvalitet nastavnog procesa.

SENZIBILIZACIJA OKRUŽENJA

Razvojni ciljevi:

 • Informisanje, edukacija, motivisanje i osnaživanje porodica dece kojima je potrebna specifična društvena podrška
 • Informisanje, edukacija, motivisanje stručnjaka koji po prirodi svog posla dolaze u kontakt sa decom kojima je potrebna specifična društvena podrška
 • pružiti podršku roditeljima u sferi rehabilitacije, obrazovanju,prof. orjentaciji, prof. osposobljavanju i zapošljavanju,
 • senzibilizacija šire javnosti za potrebe i mogućnosti osoba kojima je potrebna specifična društvena podrška

Do sada urađeno?

 • Izvršene su pripreme za formiranje servisa za roditelje
 • Formiran je odbor za brigu o licima sa posebnim potrebama grada Novog Sada
 • Formirana je asocijacija roditelja i oformljena unutrašnja organizacija po oblastima
 • Održane su brojne medijske kampanje namenjene zaštiti lica sa posebnim potrebama i njihovih prava

Trenutna situacija:

 • Nedovoljna edukacija roditelja. Roditelji nisu dovoljno osnaženi i informisani o svojim pravima i nemaju inicijative da se izbore za njih
 • Stručnjaci koji prirodom posla dolaze u kontakt sa osobama kojima je potrebna specifična druš. podrška nisu međusobno adekvatno povezani što rezultira ograničenim protokom informacija.
 • U široj javnosti postoje visoko izraženi stereotipi i predrasude o potrebama i mogućnostima osoba sa ometenošću

Zadaci:

 • Formiranje servisa za roditelje
 • Edukacija roditelja i podsticanje partnerskog odnosa
 • Informisanje i edukacija stručnjaka koji prirodom posla dolaze u kontakt sa osobama kojima je potrebna specifična druš. podrška
 • Organizovanje i realizacija medijskih kampanja namenjenih široj javnosti,
 
Sledeće >